O projektu


Název projektu: Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet

Identifikační kód projektu: DG20P02OVV014

Podpořeno z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Období řešení: 03/2020 - 12/2022 

Přijemce-koordinátor: Univerzita Pardubice (řešitelská pracoviště: Fakulta restaurování, Katedra humanitních věd, Fakulta filozofická, Ústav historických věc)

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni (řešitelské pracoviště: Filozofická fakulta, Katedra filozofie)

Kontakt: Mgr. Bc. Petra Hečková, Ph.D., petra.heckova(zav)upce.cz

 

Sepulkrální památky a historické hřbitovy jsou tradičním předmětem laického i odborného zájmu, motivovaného chápáním hřbitova jako místa, na němž je koncentrována historická paměť konkrétního regionu. Zvláště v posledních dvou desetiletích lze pozorovat nárůst odborných i poloprofesionálních aktivit. Mapováním pohřebišť se zabývá stále více občanských iniciativ a spolků v různých krajích České republiky. Přesto až dosud nebyla věnována dostatečná odborná pozornost metodickým otázkám dokumentace, které by vzaly v potaz specifika historických hřbitovů jako celku a zvláště moderních sepulkrálních památek z 19. a 1. poloviny 20. století. 

Jedním z cílů projektu Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet, podpořeného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI II, je vytvoření metodiky pro průzkum, dokumentaci a identifikaci sepulkrálních památek a hřbitovů, které jsou nositeli kulturní a památkové hodnoty, avšak v současnosti jsou či mohou být ohroženy zánikem nebo takovými změnami, jež by zásadně změnily jejich podstatu. 

Vzhledem ke koncentraci podobných lokalit v oblasti někdejších Sudet, kde došlo v moderní historii k výraznému přerušení kulturní a historické kontinuity, se projekt z geografického hlediska zaměřuje především na příhraniční regiony České republiky. Několik vytipovaných lokalit hřbitovů bylo zpracováno na několika úrovních dokumentace a zveřejněno ve formě specializované mapy s odborným obsahem. Původní výsledky terénního průzkumu sudetských hřbitovů budou zprostředkovány také dalšími výstupy, především formou výstavy, která proběhne v letních měsících roku 2022 v Muzeu dřevařství v Dlouhé Vsi. I po svém skončení bude obsah výstavy z velké části dostupný také online, na stránkách projektu, a publikován v kritickém katalogu výstavy, kde budou katalogová hesla doplněna přehledovými statěmi představujícími sondy do jednotlivých tematických oblastí spojených zvláště s výzkumem moderních sepulkrálních památek, jako je např. hřbitovní poezie a epigrafická složka moderních náhrobků, materiálová diverzita náhrobků nebo otázky identifikace památkové hodnoty hřbitovů vzniklých po roce 1800.