Výstupy projektu


Nenechte si ujít!

Komentovaná prohlídka výstavy ve VM Jesenicka na dušičkový večer

Výstava Paměť hřbitovů: Sepulkrální památky někdejších Sudet pokračuje dále, nejen ve virtuální online podobě na našich stránkách. Po expozici v Muzeu historie izolace, internace a integrace v Bílé Vodě se od 12. září do 12. listopadu 2023 přesunula do Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku, kde se její reorganizace a doplnění výstavními exponáty ujal kurátor Mgr. Milan Rychlý.

Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční 2. listopadu 2023 od 18:00 hodin. Místo: Vodní tvrz (Galerie), Zámecké náměstí 120/1, Jeseník.

V průběhu komentované prohlídky budou na místě (za zvýhodněnou cenu!) k zakoupení také některé z publikací vydaných v rámci projektu, a to výstavní katalog Paměť hřbitovů a monografie Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945).

 

 

Vydané publikace 

Dekorační kámen na sepulkrálních památkách Sudet (1800-1945)

Petra Hečková

Kámen je vedle dřeva jedním z tradičních materiálů sepulkrálních památek. Přesto mu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost, ani odborný zájem. Cílem publikace je alespoň z malé části tuto mezeru zaplnit. V přehledném zpracování představuje většinu běžných, ale i méně častých nebo dnes již zcela zapomenutých dekoračních, ušlechtilých a přírodních kamenů, které se využívaly v pomníkové tvorbě v průběhu 19. století a v první polovině 20. století. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se výklad soustředí na sepulkrální památky a náhrobky v části někdejších Sudet, zejména v oblasti severozápadního Slezska. Zde vtiskly historickým hřbitovům jejich charakteristickou a nezaměnitelnou podobu rozvinutý kamenoprůmysl a ušlechtilá kamenická výroba, které se od 80. let 19. století zaměřovaly nejen na zpracování dováženého dekoračního kamene, ale především na domácí surovinu: slezský mramor a tzv. slezskou žulu, které proslavily region Jesenicka daleko za jeho hranicemi. Text podporuje rozsáhlý obrazový doprovod. 

156 stran, brožovaná vazba, výška 28 cm, barevné fotografie. ISBN 978-80-7560-445-3

Ukázka ke stažení (PDF 15 MB).

Publikace je k zakoupení v e-shopu Vydavatelství Univerzity Pardubice: https://eshop.upce.cz/publikace/9007535/dekoracni-kamen-na-sepulkralnich-pamatkach-sudet-18001945 

 

Paměť hřbitovů: Sepulkrální památky někdejších Sudet. Katalog výstavy

Jitka Bílková, Petra Hečková (eds)

Historické hřbitovy jsou vnímány jako místa, na nichž je koncentrována historická paměť obce či regionu. Představují specifický historický pramen, který uchovává cenné informace o životě a osudech obyvatel, jejich tvořivosti a zvycích, ale nepřímo také o hospodářském vývoji dané oblasti nebo o soudobé módě. Samotné náhrobky jsou mnohdy zajímavými řemeslnými nebo výtvarnými díly, která odrážejí vývoj architektury a umění dané doby. Přesto tyto památky dosud stály mimo soustředěnou odbornou pozornost a navzdory vzrůstajícímu zájmu občanských iniciativ i samospráv o jejich zachování nebo rehabilitaci jsou na řadě míst stále ohroženy nevhodnou péčí nebo dokonce zánikem. Cílem výstavy a tohoto katalogu je představit téma historických hřbitovů na příkladu někdejších Sudet, tedy oblasti s původně převažující většinou německého obyvatelstva, kde došlo v moderní historii k radikálnímu narušení kontinuity jazykové i kulturní.
Katalog je koncipován do dvou samostatných částí. První tvoří soubor teoretických statí, které se věnují problematice historického vývoje Sudet, regionálním osobnostem, náhrobním nápisům a jejich literární inspiraci, fotokeramice, mozaice, hřbitovní vegetaci aj. Některá témata jsou v českém prostředí takto systematicky zpracována vůbec poprvé. Druhá část katalogu, doprovázená bohatým ilustračním materiálem, tvoří pomyslného průvodce výstavou. Orientaci v katalogu usnadňuje rozsáhlý rejstřík.

304 stran, brožovaná vazba, výška 28 cm, barevné fotografie. ISBN 978-80-7560-447-7

Ukázka ke stažení (PDF 20,4 MB).

Publikace je k zakoupení v e-shopu Vydavatelství Univerzity Pardubice: https://eshop.upce.cz/publikace/9007534/pamet-hrbitovu

 

Hřbitovy zmizelých: Průvodce po sudetských hřbitovech východních Čech: Podkrkonoší

Pavel Panoch (ed.)

Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo nebo zpustlo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovuje zájem o kritickou reflexi této zasuté a neradostné kapitoly moderních českých dějin. Echem této pozvolné národní sebereflexe jsou snahy o revitalizaci hmotných památek souvisejících s komunitou podkrkonošských Němců.

293 stran, brožovaná vazba, výška 19 cm, čb fotografie. ISBN 978-80-7560-443-9

Publikace je k zakoupení v e-shopu Vydavatelství Univerzity Pardubice: https://eshop.upce.cz/publikace/9007512/hrbitovy-zmizelych

 

Hřbitovy nalezených: Průvodce po sudetských hřbitovech východních Čech: Svitavsko

David Pecháček, Vendula Vernerová (eds)

Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovil zájem o kritickou reflexi této zasuté kapitoly moderních českých dějin a o revitalizaci hmotných památek s ní souvisejících.

193 stran, brožovaná vazba, výška 19 cm, čb fotografie. ISBN 978-80-7560-444-6

Publikace je k zakoupení v e-shopu Vydavatelství Univerzity Pardubice: https://eshop.upce.cz/publikace/9007531/hrbitovy-nalezenych

 

Online konference

Historické hřbitovy sudetské oblasti: aktuální směry výzkumu

Úterý 8. 11. 2022 od 10:00 hodin (platforma MS Teams)
Pořádá Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Katedra humanitních věd

Anotace:
Historické hřbitovy a sepulkrální památky někdejší oblasti Sudet představují velmi specifický druh památek a zároveň jedinečný a svébytný historický pramen. Soustavný zájem o jejich ochranu a zachování sílí zvláště v posledních letech, a to jak ze strany odborníků, tak i laiků a širší poučené veřejnosti. Přesto je výzkum sepulkrálních památek a hřbitovů moderního období 18. až první poloviny 20. století, až na dílčí témata (např. sledování činnosti významných umělců a architektů) stále na okraji zájmu odborné pozornosti. Důsledné vědecké poznání a odborné studium hřbitovů s kulturní a památkovou hodnotou je prvním, nezbytným krokem na cestě k cílené ochraně a volbě správných nástrojů pro jejich zachování. Cílem konference bylo diskutovat některá aktuální témata související s odborným poznáním a vědeckým výzkumem sepulkrálních památek moderního období, tedy od josefinských reforem pohřbívání na konci 18. století po rok 1945, a historických hřbitovů.
Část příspěvků z konference bude vydána v časopise e-Monumentica, dvojčísle 1-2/2023.  

Program konference + abstrakty příspěvků

 

Certifikovaná metodika

Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou

Metodika představuje jednotný postup dokumentace sepulkrálních objektů a hřbitovů s historickou, kulturní a památkovou hodnotou. Má sloužit především jako nástroj pro evidenci a dokumentaci kulturního dědictví nevyužívaných či zčásti využívaných a opuštěných historických hřbitovů a moderních sepulkrálních památek vzniklých v období od konce 18. století do poloviny 20. století. Definuje praktické kroky i nezbytné teoretické a znalostní předpoklady nutné pro co nejvíce komplexní dokumentaci a zachycení maxima informací o sepulkrálních památkách.
Postupy dokumentace jsou navrženy tak, aby respektovaly tvarovou, materiálovou a druhovou různorodost těchto památek a různý stav jejich zachování. Snaží se zohlednit i další znaky charakteristické pro historické hřbitovy, jako je hřbitovní zeleň. Uvedené postupy mají přispět k získání objektivního obrazu aktuálního stavu historických hřbitovů a sepulkrálních památek z doby před r. 1945, pojmenovat potenciálně rizikové faktory pro jejich další zachování a zjistit informace nezbytné pro zajištění efektivního plánu jejich údržby.

Tištěná publikace je k zakoupení v e-shopu Vydavatelství Univerzity Pardubice https://eshop.upce.cz/publikace/9007533/certifikovana-metodika-pamet-hrbitovu

Elektronický dokument najdete ke stažení ve formátu PDF také v repozitáři Národního úložiště šedé literatury a v digitální knihovně Univerzity Pardubice https://dk.upce.cz//handle/10195/80636